منطق فراز و فرود فلسفه سیاسی در اسلام غرب

ابوذر مظاهری

دغدغه و هدف اصلی فلسفة سیاسی و به طورکلی، حکمت عملی، ترسیم افق هایی است که انسان بتواند با نگاه به آنها و با پیش رو قرار دادن آنها، عمل خود را ارتقا بخشد. این افق ها در طول تاریخ تفکر فلسفی، سطوح مختلفی پیدا کرده اند و جوامع در ترسیم این افق ها، تفاوت های زیادی با یکدیگر دارند. اینکه چه عواملی موجب بالا و پایین رفتن سطح افق ها می شود، مورد نظر این اثر نیست، هرچند تأمل دراین زمینه، در فهم تاریخ تفکر فلسفی بسیار اهمیت دارد. این پژوهش درصدد تبیین رابطه ای است که میان سطح افق ها و فراز و فرود فلسفة سیاسی و به طورکلی، حکمت عملی وجود دارد. قضاوت دربارة فراز و فرود تأملات فلسفة سیاسی در اسلام و غرب در مرحلة اول بر تبیین درست این رابطه مبتنی است.

248 صفحه / وزیری


قیمت : 640,000 ریال 800,000 ریال