مکتب اقتصادی اسلام

جعفر عباس حاجی - ترجمه: سید محمد کاظم رجایی رامشه - محمد مهدی کرمی

فصل نخست و چهارم جلد اول کتاب المذهب الاقتصادی فی الاسلام دراسة مذهبیة فلسفیة مقارنة للرأسمالیة و الاشتراکیة و الاسلام نوشته دکتر جعفر عباس حاجی، استاد اقتصاد اسلامی در دانشگاه کویت.

علم به چیستی رویدادهای زندگی اجتماعی و چگونگی رفتار انسان می پردازد و مکتب درصدد پاسخ به این پرسش است که کدام یک از این رفتارها و رخدادها مناسب تر و صحیح تر است؟

بنابراین مکتب اقتصادی به مجموعه ای از اصول و مبانی تولید، توزیع، مصرف و اهداف هماهنگ با ارزش ها می پردازد و علم اقتصاد رابطه قیمت با مقدار تقاضا یا عرضه را فارغ از مقوله عدالت و نظم بررسی می نماید. این اثر هر چند مباحث مرتبط با مکتب اقتصادی اسلام را مورد بررسی قرار می دهد. ولکن این مباحث ناظر به مسائل علم اقتصاد مطرح شده اند به گونه ای که خواننده به این باور می رسد که بومی سازی علم اقتصاد متعارف بر اساس آموزه های اسلامی یک ضرورت به نظر می رسد.

304 صفحه / وزیری


قیمت : 720,000 ریال 800,000 ریال