افغانستان و مدرنیته - تعامل یا تقابل

عوضعلی سعادت

این کتاب پژوهشی در قلمرو جامعه شناسی سیاسی است که با هدف مطالعه روند تجددخواهی جامعه افغانستان و شکست های پی درپی آن، در تعامل با مدرنیته غربی، تدوین یافته است. روش نگارنده از نوع تحلیل محتوا است؛ به این معنا که ابتدا از چگونگی ورود مدرنیته غربی و واکنش های جامعه افغانستان در مواجهه با آن، با مراجعه به اسناد و کتاب های تاریخی در این باره، به صورت توصیفی بحث شده و سپس با استفاده از این داده ها و به کمک چارچوب نظری، دلیل عدم استقرار مدرنیته غربی در افغانستان، تبیین گردیده است. وی معتقد است که حاکمان نوگرا و بسیاری از تجددخواهان افغانستان، نگاهی سطحی به مدرنیته و ساختار جامعه خود داشته اند؛ زیرا بدون توجه به تضاد میان دو نظام معنایی مدرنیته و جامعه این کشور، درصدد اجرای مولفه های مدرنیته برآمده اند.

وزیری / 239 صفحه


قیمت : 720,000 ریال 900,000 ریال