فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)جامعه شناسی فقه - بررسی جامعه شناختی احکام امضایی اسلام با تأکید بر احکام مربوط به خانواده (فاضل حسامی)

دسته: جامعه شناسی - فقه - کتاب ارزان
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۵۵,۰۰۰ ریال
وزن : ۲۵۹ گرمتوضیحات :

جهتگيري محتواي اين اثر بدان سوست تا پاسخهايي را براي اين سؤال كه چرا اسلام برخي از احكام مربوط به خانواده را امضا نموده است، بيابد. بنابراين مفروض آن است كه برخي از احكام مربوط به حوزة خانواده، قبل از اسلام نيز، در ميان عرف آن زمان رواج داشته، و بدان عمل ميشده است. جامعهشناسان كاركردگرا در اين موارد، به كاركردهاي قواعد رايج در ميان عرف، متوسل ميشوند؛ و با رويكردي كاركردگرايانه به تحليل آن قواعد ميپردازند. شايد در يك نگاه افراطي، كاركردها علت آن قواعد باشند؛ اما در اين نوشتار، نگارنده بهدنبال آن نيست كه علت آن احكام را كاركردهاي آن معرفي كند، بلكه صرفاً بر اين ادعاست كه احكام امضايي داراي كاركردها و آثاري است؛ و اين نوشتار درصدد كشف و معرفي آن كاركردهاست. شايد در مواردي اين كاركردها، علت آن احكام باشد، اما نگارنده ترجيح ميدهد كاركردها را «حكمت» آن احكام معرفي نمايد؛ حكمتهايي كه در معارف ديني با زبان «مصالح» و «مفاسد» نيز بيان ميشوند.175 صفحه / وزیریجستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه


نماد اعتماد الکترونیک