بنیاد شناسی و زمینه شناسی عقلانیت - روش شناسی تحلیل اندیشه های رجال دینی - سیاسی

ذبیح الله نعیمیان

کتاب حاضر که رساله کارشناسی ارشد علوم سیاسی نویسنده می باشد، محصول تأملات و مطالعات روش شناسانه فراوانی است. این کتاب، پژوهشی در قلمرو روش شناسی تحلیل اندیشه دینی - سیاسی در دو محور تحلیل محتوا و زمینه شناسی می باشد. هدف اصلی مؤلف، ارائه روش شناسی نوینی برای تحلیل و بازشناسی اندیشه های دینی - سیاسی، همراه با نقد روش شناسی های رقیب است.
کتاب حاضر از هشت فصل با عناوین زیر تشکیل شده است: «از عینیت گرایی تا ذهنیت گرایی معرفت شناسانه»، «زبان؛ برسازنده یا وانمای اندیشه»، «منطق و اصول کلی شناخت و تحلیل معرفت و عقلانیت دینی - سیاسی»، «اصول کلی زمینه شناسی پیدایی و حیات اندیشه دینی - سیاسی»، «توصیف و نقد دو روش مدرن تحلیل محتوا»، «توصیف و نقد دو روش مدرن تحلیل محتوا زمینه شناسی اندیشه»، «تحلیل محتوا با روش بنیادشناسی عقلانیت» و «زمینه شناسی اندیشه در روش بنیادشناسی عقلانیت».

392 صفحه / وزیری


قیمت : 400,000 ریال 500,000 ریال