کارآمدی نظام جمهوری اسلامی

محسن مؤمنی

یکی از جمله مباحثی که توجه دوست و دشمن را به خود جلب کرده است، بحث کارآمدی نظام اسلامی می باشد. دوستان انقلاب اسلامی، در این زمینه بر آنند تا این واکاوی را چراغ راهی برای آینده انقلاب قرار دهند. ایشان از یک سو درپی شناخت نقاط قوت نظام و تقویت آنها بوده و از سوی دیگر به دنبال آسیب شناسی نقاط ضعفی که انقلاب اسلامی در طی این چهل سال بدان دچار شده می باشند؛ تا اینکه بتوانند راه های ترمیم این آسیب ها را بهتر جستجو کنند. دشمنان انقلاب نیز از یک سو به دنبال یافتن راه های نفوذ و تضعیف این نظام الهی اند، و از سوی دیگر، سعی در بزرگ نمایی نقاط ضعف موجود، دلسرد کردن مردم از نظام و ناامید ساختن دیگر مسلمانان از پیرویِ این الگوی برجسته دارند

144 صفحه / پالتویی


قیمت : 232,000 ریال 290,000 ریال