روش شناسی علوم انسانی اسلامی

احمدحسین شریفی

«روش شناسی علوم انسانی اسلامی» شامل ۱۴ فصل اصلی است که پس از ذکر مقدمه مفصلی که نویسنده برای کتاب نگاشته آغاز می شود.

عناوین فصول اصلی این کتاب عبارتند از: تحلیل مفاهیم و نکات مقدماتی، نظریه ضد روش، پرسش های پژوهشی، روش تعریف، روش توصیف، روش تبیین، ویژگی های روش شناسی تبیین، روش استدلال، روش استدلال استقرائی، روش استدلالی تمثیلی، روش تفسیر، ویژگی های روش شناختی تفسیر،روش پیش بینی و روش ارزیابی. در فصل آخر کتاب فهرست منابع، منابع فارسی و عربی، منابع انگلیسی و نمایه ها هم آمده است.

یکی از ویژگی های برجسته این اثر علاوه بر سادگی و روانی ، داشتن خلاصه فصل درانتهای هر فصل است. این خلاصه ها به فهم بهتر و بیشتر مطلب کمک می کند.

مولف در این اثر سعی کرده که فلسفه روش و روش شناسی را در نظر بگیرد و به گونه ای مسیر خود را طی کند که اولا این نوشتار برخوردار از ویژگی وضوح باشد و بتواند برای محققان علوم انسانی راهبری کند. ثانیا در خدمت اهداف و کارکردهای اصلی علوم انسانی باشد. ثالثا در همه بخش ها مبانی و مقاصد و ارزش های اسلامی را مورد توجه قرار دهد و به تعبیر دیگر روش شناسی علوم انسانی اسلامی را ارائه دهد.

در کتاب فعلی نویسنده بر روش شناسی کارکردهای مختلف علوم انسانی، براساس مبانی اسلامی متمرکز و در واقع کوشیده با تکیه بر فکر و اندیشه اسلامی روشی معقول برای هریک از تعریف، توصیف، تبیین، تفسیر، پیش بینی، ارزشیابی و کنترل کنش های انسانی ارائه بدهد.

340 صفحه / رقعی


760,000 ریال