حکومت جهانی واحد

سیداحمد رهنمایی

رویارویی جهان بینی سکولار با جهان بینی توحیدی

مبانی اندیشه حکومت واحد جهانی با تطبیق و مقایسه اندیشه اسلام و غرب در این کتاب طرح شده است. در فصل اول دورنمایی از این اندیشه و فرضیه‏های اساسی آن ارائه شده سپس مبانی تفکر غرب و روایت‏ها و قرائت‏های مختلف تفکر غربی برای جهانی‏شدن بررسی شده است. چهار نظریه پایان تاریخ، دهکده جهانی، نظریه برترین‏ها و نظریه برخورد تمدن‏ها در غرب مطرح گردیده است. این نظریه‏ها با هدف تحقق حکومت جهانی واحد ارائه شده است. نویسنده مبانی این نظریه‏ها و پیامدهای آنها را نقد کرده و در فصل پایانی از اصول حکومت مهدوی و نظام مورد نظر اسلام دفاع کرده است. حکومت جهانی مهدوی همسو با خواسته‏های فطری بشر پیش می‏رود اما نظام سیاسی غرب مملو از بحران و چالش و انحراف اخلاقی است.

152 صفحه / رقعی


قیمت : 252,000 ریال 280,000 ریال