معیار گزینش دولتمردان اسلامی - بررسی معیارهای گزینش صالح ترین دولتمرد اسلامی از نظر عقل و نقل

جواد سلیمانی

یکی از بحث های اختلافی در میان رجال و گروه های سیاسی، معیار گزینش دولتمرد اسلامی است. برخی از معیارهای مطرح شده ناظر به شرایط آرمانی است و برخی دیگر در شرایط غیر آرمانی قابل تحقق است. در این اثر ابتدا معیارهای گزینش کارگزار اصلح در شرایط وجود فرد جامع شرایط از منظر عقل و دین معرفی شده، و سپس تنزل از برخی معیارها در شرایط فقدان فرد جامع شرایط بررسی شده است.

250 صفحه / پالتویی


قیمت : 384,000 ریال 480,000 ریال