نگرش و ایمان در تربیت دینی

هادی رزاقی

موضوع این کتاب بررسی تأثیر نگرش ها، باورها و ایمان در شکل گیری شخصیت انسان و به طور خاص در تربیت دینی است.

نویسنده به روانشناسی ایمان و ارتباط آن با دیگر پدیده های روان میپردازد و بر مبنای معارف اسلامی و اصول و یافته های روانشناسی از شکل گرفتن رفتارهای انسان براساس ایمان بحث میکند. این تأثیر بعد آموزشی و تربیتی نیز دارد و میتوان برپایه مشخصات این تأثیر راهکارها و روش های تربیت دینی را توسعه و تعمیق بخشید.

هدف نویسنده در سه فصل اثر حاضر تحلیل این روش هاست. بعد از بررسی مفهوم ایمان و مناسبات نگرش و ایمان از نظریات نیلز و کرچ در شکل گیری و تغییر ایمان و نگرش بحث شده و رابطه شناخت، عاطفه و رفتار به عنوان ابعاد روانی انسان و تأثیرپذیری آنها از نگرش و ایمان تحلیل گردیده است.

208 صفحه / وزیری


قیمت : 560,000 ریال 700,000 ریال