در آستانه تمدن - ظرفیت های اسلام برای احیای تمدن اسلامی در دوران معاصر

محمد بهمنی

همین قدر که کسی لجباز نباشد می پذیرد تمدن اسلامی یکی از طلایی ترین تجربه های بشری است. اما قبول بی چون وچرای یک تمدن نوین اسلامی در دوران مدرن آسان نیست. آیا امروز هم امکان دارد که بر پایۀ همان آموزه ها و آن تجربۀ طلایی، تمدنی نوین بسازیم که در آن نه از تعالی مضامین اسلام کاسته شود، نه از درک و پاسخ به پیچیدگی های این زمانه ناتوان بمانَد؟
این اثر در پی پاسخ به این امکان و چگونگی است.

این کتاب دارای هفت فصل از قرار زیر است:

فصل اول: پیش نیازهای تمدن سازی

فصل دوم: ویژگی های دوران معاصر

فصل سوم: ظرفیت های بنیادین اسلام برای تمدن سازی اسلامی

فصل چهارم: ظرفیت های فکری ـ معرفتی اسلام برای تمدن سازی

فصل پنجم: ظرفیت های فرهنگی ـ تربیتی اسلام برای تمدن سازی

فصل ششم: ظرفیت های سیاسی ـ اجتماعی اسلام برای تمدن سازی

فصل هفتم: چگونگی به کارگیری ظرفیت ها در تمدن سازی اسلامی

336 صفحه / رقعی


قیمت : 520,000 ریال 650,000 ریال