اصول راهبردی مجلس شورای اسلامی - برگرفته از بیانات امام خامنه ای

محمد ناصر سقای بی ریا

این مجموعه حاوی اصول راهبردی مجلس شورای اسلامی از دیدگاه رهبر معظم انقلاب (دام ظله العالی) است:
1. اصل اهمیت مجلس؛
2. اصول مجلس سالم؛
3. اصول مجلس انقلابی؛
4. اصول نظم، انضباط، پرکاری و مدیریت جهادی؛
5. اصول نظارت مجلس بر خویشتن؛
6. اصول کارشناسی و کیفیت در انجام وظایف؛
7. اصول قانون گذاری؛
8. اصول تعامل با سایر قوا؛
9. اصول نظارت باصلابت؛
10. آداب، خلقیات و اصول مراقبت بر رفتار.

114 صفحه / رقعی


قیمت : 704,000 ریال 880,000 ریال