جمع ها و حاصل جمع ها

علی صفایی حائری عین.صاد

روش های افزایش بهره وری در تشکل های فرهنگی و تربیتی

این کتاب تنظیم شده چند سخنرانی از استاد علی صفایی حائری پیرامون
چگونگی برخورد با یکدیگر و ایجاد جمع های صحیح و سازنده از منظر تفکر اسلامی است.
استاد در این کتاب ابتدا عوامل تشکیل یک جمع
را بررسی و سپس اهداف تشکّل و وظایف افراد در جمع را تبیین می نماید.
در فصل پایانی کتاب به این پرسش
پاسخ داده میشود که چگونه در جمعها، حاصل جمعی
بیشتر داشته و جمع های خود را بارورتر کنیم.

160 صفحه / رقعی


قیمت : 360,000 ریال 400,000 ریال