منافع انسانی - الگوی منافع دولت اسلامی در سیاست خارجی

هادی شجاعی

اثر شایسته تحسین در بیست و چهارمین دوره کتاب سال حوزه (1401)

کتاب منـافع انسـانی؛ الگـوی منـافع دولت اسلامی در سیاست خـارجی، نگـاهی است نو به مبـانی بنیـادین منفعت ورزی دولت اسلامی در حوزه سیاست خارجی که در چـارچوب رویکـرد فلسـفه سـیاسی، ضمن ارزیابی دیدگـاه های مطرح در این مبحثْ چارچوبی عقلانی را برای طراحی راهبردها و پیگیری اقدامات، در اختیـار دستگاه سیاست خارجی نظام اسلامی قرار می دهد.

272 صفحه / رقعی


قیمت : 2,232,000 ریال 2,790,000 ریال