فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)آینده پژوهی انقلاب اسلامی مبانی روش ها و امکان ها (ابوذر مظاهری)

دسته: تاریخ
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۷۰۰,۰۰۰ریال
۵۹۵,۰۰۰ ریال
وزن : ۶۳۰ گرمتوضیحات :

انقلاب اسلامی، چنانکه در وقوع و تحقق، شگفتیِ بسیار برانگیخت، در باب نتایج و آینده خود نیز با توجه به تداوم و توسعهاش پرسشهای زیادی پدید آورده است. این تداوم و توسعه بهطور طبیعی، «حدسهای عامیانه» را کنار زده و زمینه را برای «حدسهای عالمانه»، یا به تعبیر دیگر «آیندهپژوهی» انقلاب اسلامی فراهم کرده است. کتاب پیش رو، تلاشی است در همین جهت و پژوهشی است در قلمرو آیندهپژوهی با هدف ارائه تبیینی علمی از آینده انقلاب اسلامی و ترسیم چشمانداز تمدنی آن.فهرست:
پیشگفتار

مقدمهدرس اول: مفاهیم و کلیات

درس دوم: مبانی نظری آینده پژوهی انقلاب اسلامی (1)

درس سوم: مبانی نظری آینده پژوهی انقلاب اسلامی (2)

درس چهارم: مبانی نظری آینده پژوهی انقلاب اسلامی (3)

درس پنجم: روش آینده پژوهی انقلاب اسلامی (1)

درس ششم: روش آینده پژوهی انقلاب اسلامی (2)

درس هفتم: چگونگی آینده انقلاب اسلامی بر اساس دیدگاهها (1)

درس هشتم: چگونگی آینده انقلاب اسلامی بر اساس دیدگاهها (2)

درس نهم: بررسی آینده انقلاب اسلامی در سه سطح (1)

درس دهم: بررسی آینده انقلاب اسلامی در سه سطح (2)

درس یازدهم: بررسی آینده انقلاب اسلامی در سه سطح (3)

درس دوازدهم: ظرفیتهای تمدنی انقلاب اسلامی (1)

درس سیزدهم: ظرفیتهای تمدنی انقلاب اسلامی (2)

درس چهاردهم: ظرفیتهای تمدنی انقلاب اسلامی (3)

درس پانزدهم: آینده تمدنی انقلاب اسلامی و حرکت بیداری اسلامیمنابع

نمایهها
جستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه


نماد اعتماد الکترونیک