فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)منشا حق - فلسفه حق3 (سید محمود نبویان)

دسته: حقوق
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۷۴۰,۰۰۰ریال
۵۹۲,۰۰۰ ریال
وزن : ۵۳۵ گرمتوضیحات :

ادعاي حق، از اموري است که داشتن کمال، نيازمند آن، يا دستيابي به کمال مستلزم وجدان آن است. در جهان ماده و دنيايي که به مثابه بستر کمال در آن زندگي ميکنيم، مسئله حق بيشتر نمود مييابد؛ زيرا جهان ماده، عالم تزاحم است و دستيابي به کمال، مستلزم بهرهگيري از اشياي گوناگون؛ و در بستر همين تعارضات است که برخي مدعي حق شده و عـدهاي را بـه پايمالکردن حقـوق خود متهـم ميسـازند. قدرتهاي بـزرگ و ظـالم نيـز براي تأميـن منافعشان حقهاي بيشتري براي خود قايلاند. از اين رو، واژه حق از پرکاربردترين واژگان در سپهرهاي گوناگون بهويژه در نظريات سياسي است. تاريخچه و ضرورت طرح بحث حق، چيستي حق، منشأ حق و تلازم حق و تکليف از مسائل جدي علم نوپيداي فلسفه حق است.370 صفحه / وزیریجستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه


نماد اعتماد الکترونیک