تعدد قرائتها

علامه مصباح یزدی

این کتاب به بررسى و پاسخ یکى از شبهاتى که طى سالیان اخیر در ایران ترویج شده، مى پردازد و على رغم حجم اندک آن، شامل نکات بسیار عمیق و راه گشا است.
در بخش نخست، ابتدا اصل ادعاى تعدد قرائت ها، پیشینه، انگیزه هاى پیدایش و زمینه هاى رشد آن در جامعه ایران و اهمیت این شبهه بیان شده است. بخش دوم بررسى و نقد دست آویزهاى طراحان این شبهه پرداخته است؛ و بخش سوم به تبیین نظریه مختار اختصاص دارد.

112 صفحه / رقعی


200,000 ریال