فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)



آموزش فلسفه ج1 (علامه مصباح یزدی)

دسته: کتب علامه مصباح یزدی - فلسفه
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۱,۹۵۰,۰۰۰ریال
۱,۷۵۵,۰۰۰ ریال
وزن : ۳۸۸ گرم



توضیحات :

این اثر، کتابى وزین و پرمحتوا در زمینه فلسفه اسلامى میباشد. دقت استاد در ترتیب مباحث، انتخاب عناوین و واژههاى کتاب، آموزش فلسفه را به عنوان یک متن درسى جدید و جذاب از هر نظر، شایان توجه و قابل اتکا نموده است. چنانکه استاد در مقدمه آوردهاند: این کتاب ضعفهاى کتابهاى فلسفى رایج در حوزه، و نیز معضلات ناشى از برخوردهاى افراطآمیز و تفریطگرایانه دو طیف طرفدار و مخالف فلسفه را در نظر داشته، و کوشیده است تا آن ضعفها و معضلات را جبران سازد و نگرشى معقول و متعادل درباره این دانشِ بنیادین ارائه کند. پیش از آن، بر اثر برداشتهاى نادرست از مطالب فلسفى و تلقىهاى ناصحیح از هدف فلسفه، بسیارى در ضرورت، و حتى جواز آموختن این دانش تردید روا مىداشتند. از اینرو، استاد دَه درس نخستِ جلد اول را به مباحثى مقدماتى براى رفع این سوء برداشتها اختصاص دادهاند. از این ده درس، سه درس نخست به تاریخچه فلسفه مىپردازد و ضمن آشنا ساختن دانشجو با مبدأ پیدایش و سیر تطورات و تحولات این علم، او را به مطالعه مباحث تاریخ فلسفه فرامىخواند. درسهاى چهارم تا ششم با تعریف علم و فلسفه، رابطه آن دو را با یکدیگر تبیین مىکند. در درس هفتم ماهیت مسائل فلسفى، مبادى فلسفه و هدف آن روشن، و در درس هشتم روش تحقیق در فلسفه ارزیابى مىشود. درس نهم رابطه میان فلسفه با علوم مختلف را بیان مىکند، و بالاخره در درس دهم ضرورت فلسفه و اهمیت یادگیرى آن آشکار مىگردد و در این زمینه به شش شبهه پاسخ داده مىشود. پس از ده درس مقدماتى در بخش دوم، مباحث شناختشناسى مطرح مىشود. این بخش به لحاظ منطقى مقدم بر هستىشناسى فلسفى است. شناختشناسى امروزه کانون بحث و گفتوگوهاى جدى در مجامع فلسفى دنیاست. مباحث هستىشناسى، که بخش عمده مباحث فلسفه اسلامى را به خود اختصاص مىدهد، از بخش دوم کتاب آغاز مىشود و تا پایان بخش ششم (درس شصتم) ادامه مىیابد. بخش هفتم کتاب (در انتهاى جلد دوم) به بحث درباره مطالب الهیات بالمعنى الاخص (خداشناسى و مسائل آن) مىپردازد.



359 صفحه / رقعی / 3 رنگ







جستجو



سبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*



عضویت در فروشگاه


نماد اعتماد الکترونیک