فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)معرفت شناسی در گستره مفاهیم و تصورات (محمد حسین زاده)

دسته: فلسفه
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۴۵۰,۰۰۰ریال
۳۶۰,۰۰۰ ریال
وزن : ۲۲۷ گرمتوضیحات :

در ساحت مفاهیم یا تصورات، پژوهش های معرفت شناختیِ بنیادیِ بسیاری فراروی ماست:

از سویی، پرسش این است که ویژگی های مفاهیم یا واژگان نظری (تئوریک) و نیز مفاهیم مشاهدتی چیست؟ در ساحت مفاهیم نظری واقع گرایی را باید برگزید یا ناواقع گرایی را؟ در گسترة مفاهیم مشاهدتی چطور؟ و سرانجام جایگاه این دو دسته مفاهیم در نظام طبقه بندی مفاهیم یا تصورات کجاست؟

از سوی دیگـر، نیـز باید روشن شـود که منبـع یا منابـع دستیابی به مفاهیم چیست و چگونه می توان به آنها دست یافت؟ حقیقت تصورات یا مفاهیم کلی چیست؟

و از جهت سوم نیز پرسش این است که ریشه یا منشأ مفاهیم و تصورات چیست؟ اگر ریشة همة تصورات یا مفاهیم، معرفت های حضوری است، مفاهیم بدیهی چگونه از علوم حضوری برگرفته می شوند؟ آیا از علوم حضوری خود ابتدا به تصور و مفهوم دست می یابیم یا به تصدیق و قضیه؟

نوشتـار پیش رو، هر سـه دستـه مسـئله را می کـاود، و در واکنش بدان ها راه حل هایی پیش می نهد. بر پایة راه حل های ارائه شده میتوان بسیاری از معضلات را پاسخ گفت.192 صفحه / رقعیجستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه


نماد اعتماد الکترونیک