جامعه شناسی در عرصه تبلیغ دینی (

«جامعه شناسی از جمله دانش هایی است که می تواند مبلّغ دینی را یاری دهد تا با بهره گیری از داده های جامعه شناختی، ارتباط بهتر و بیشتری با مخاطبان جامعه تبلیغی خود برقرار کند. کتاب حاضر، علاوه بر آشنایی با مباحث کلیدی جامعه شناسی، شیوه به کارگیری آن در تبلیغ دینی را نیز ارائه نموده تا مبلّغان پرتلاش بتوانند با بهره گیری از این دانش، در تبیین ارزش های وحیانی پرفروغ تر و در اجرای نقش خود موفق تر باشند»

جامعه شناسی دین، کارکرد و نقش دین در درون جامعه را مورد بررسی قرار می دهد. این اثر، این موضوع را از دیدگاه «دورکیم» که دارای دیدگاه سکولاریزم با نگاه مثبت به دین می باشد و «ابن سینا» که دارای نگاه وحیانی و قدسی به دین است را بررسی کرده و شباهت ها و تفاوت های میان این دو دیدگاه را در سه فصل کاویده است: فصل اوّل و دوم به ترتیب به تبیین و تفسیر دین و جامعه از دیدگاه دورکیم و ابن سینا پرداخته و فصل سوم، شباهت ها و تفاوت های دیدگاه آنان را بیان می کند.


210,000 ریال