ایران ابرقدرت منحصر به فرد

منوچهر محمدی

در این کتاب، ویژگی های استثنایی و منحصربه فرد جمهوری اسلامی معرفی و تفکیک شده است؛ ویژگی هایی که موجب تحولی عظیم هم از نظر مبانی و هم از نظر عملکرد، در تعامل با جهان مدرن و نظام سلطه شده است. با تحلیل مقایسه ای این ویژگی ها روشن می شود که ایران، یک "ابرقدرت منحصربه فرد" در جهان پسامدرن است.

298 صفحه / رقعی


قیمت : 640,000 ریال 800,000 ریال