آشنایی با فلسفه دین

مرتضی رضائی

فلسفه دین از مهم ترین شاخه های فلسفه و مطالعات دینی در دنیای امروز است. این دانش عمدتاً دعاوی ادیان و صدق و کذب این دعاوی را، با نگاهی عقلی و انتقادی برمـی رسد. فلسفه دین رایج بر پایه فلسفه های غربی و در دامان مسیحیت تحریف شده پدید آمده است. آشنایی با فلسفه دین موجود پیش شرط هرگونه اصلاحی در آن، و تأسیس فلسفه دین مطلوب است.

192 صفحه / رقعی


قیمت : 1,160,000 ریال 1,450,000 ریال