بازتاب انقلاب اسلامی بر جوامع بشری بر اساس نظام نوری شیخ اشراق

منوچهر محمدی

کار پژوهشی عمیقی هفده سال قبل در پروژه «بازتاب جهانی انقلاب اسلامی» صورت گرفته بود و توانست به عنوان اولین اثر برگزیده دومین جشنواره فارابی و کمیسیون ملی یونسکو، انتخاب شود.

این اثر پژوهشی به صورت استقرایی در حوزه بازتاب انقلاب اسلامی به رشته تحریر درآمد و اثبات گردید که بیشترین اثرات انقلاب اسلامی را می توان بر روی ملت ها نه بر روی دولت ها مشاهده کرد. این امر، نویسنده را به این سمت هدایت کرد که کاوش بیشتری در زمینه اثرات انقلاب اسلامی بر جوامع بشری انجام دهد. او درباره کتابش می گوید: « در این راستا به دنبال چارچوب نظری می گشتیم که بتواند ما را در این تحقیق و پژوهش یاری کند؛ اگر چه در این زمینه نظریات متعددی در جهان غرب برای بازتاب انقلاب ها ارائه شده بود ولی هیچکدام نتوانست ما را برای بررسی بازتاب انقلاب اسلامی به عنوان یک چارچوب نظری مناسب یاری کند، تا اینکه با آشنایی با نظریه نظام نوری شیخ اشراق که برآمده از تفکر «اسلامی – ایرانی» است و فضای مناسبی برای تطبیق بازتاب انقلاب اسلامی داشت، گمگشته خود را پیدا نمودیم و ملاحظه کردیم که این نظریه یقیناً می تواند چارچوبه بومی و مناسبی برای بررسی اثرات و بازتاب انقلاب اسلامی برای جوامع بشری باشد.

در فصل اول این کتاب کلیات و مفاهیم و عوامل بازتاب انقلاب اسلامی تبیین شده است. در فصل دوم، بازتاب انقلاب اسلامی بر جهان اسلام مشتمل بر جوامع شیعی و سنی بررسی شده است. در فصل سوم، بازتاب انقلاب اسلامی بر جوامع مستضعف جهان بررسی شده اشت.

564 صفحه / رقعی


قیمت : 800,000 ریال 1,000,000 ریال