بررسی سکولاریسم سیاسی در نگاه نو معتزله عرب

جواد گلی

نومعتزلیان سکولار عرب با اتکا بر مبانی معرفتی سکولار و ادله عقلی و نقلی، مرجعیت متون دینی در امور اجتماعی را نفی می کنند. در مقابل، نومعتزلیان اسلامگرای عرب با تکیه بر مبانی معرفتی اسلامی و ادله عقلی و نقلی، به حاکمیت شریعت اسلامی در اجتماع و حکومت تأکید دارند و به نقد مبانی و ادله سکولارها پرداخته اند. هدف این پژوهش ارزیابی نظریه های متفکران برجستة این دو جریان فکری در زمینۀ سکولاریسم سیاسی است.

192 صفحه / رقعی


قیمت : 592,000 ریال 740,000 ریال