طبقه برتر - چگونه ثروتمندان دنیای ما را ویران کردند

دیوید راتکف - مترجم: حسین مسعودی

طبــقه بـرتر، گروهی از مردان و زنانی هسـتند کـه موقعیت خاص شان آنها را قادر می سازد تا از محیط های عادی افراد فراتر روند. در چنین موقعیت هایی، تصمیمات آنان پیامدهایی فراگیر دارد. آنها در رأس سلسله مراتب عمده جامعـه امروزی هسـتند. آنـها بـر شـرکت های بـزرگ حکـمرانی می کـنند، تشکـیلات نظامی را مدیریت می کنند، مناصب استراتژیک را در ساختار اجتماعی اشغال می کنند، و ابزارهای مؤثر قدرت و ثروت را در دسـت دارند. آنها در شبـکه ای از افراد عضویت دارند که نقش های ممتازی در تجارت، سیاست، اقتصاد و... ایفا می کنند.

576 صفحه / رقعی


قیمت : 1,840,000 ریال 2,300,000 ریال