جریان شناسی اندیشه های کلامی

مکتوب حاضر، با نگاهی فراگیر به جریان های مهم کلامی معاصر و تحولات جاری آنها، بستری مناسب برای بازخوانی و مقایسه اندیشه ها را ذیل چهار محور فراهم می آورد:
1. نومعتزله (مانند فضل الرحمان، محمد ارکون، محمد عابد الجابری، حسن حنفی و نصر حامد ابوزید)؛
2. نواندیشی دینی معاصرِ داخلی (مانند دکتر سروش، مصطفی ملکیان، سیدحسین نصر)؛
3. سلفیه در داخل و خارج ایران؛
4. سایر فرق مانند شیخیه، اسماعیلیه و دیوبندیه.

792 صفحه / وزیری / جلد سخت


قیمت : 4,000,000 ریال 5,000,000 ریال