پرواز تا بی نهایت/ موانع پرواز

علامه مصباح یزدی

بسیاری از حوادث و تحولات جامعـة امروز ما، نظیـر تغـییر مسـیر ناگهـانیِ افراد و گـروه هایی با سـابقه درخشان و یا ناسپـاسی نسبت به نعمت های فراوان الهی، یادآور تحولات مشـابه صدر اسلام است. به شهـادت قرآن و عترت(ع)، سلب نعـمت ها و نزول انـواع بلا و همچنین انحراف ها و انحطاط ها، معلول همان ناسپاسی نعمت های الهی، پیروی از«هوای نفس» و «حب دنیا» و اثرپذیری از «وسوسه های شیطانی» است. بی شک ضرر بی توجهی به این امور و اهمال در آنها برای انسـان، فوق تصـور است. به همین جهـت، بررسی و تحلیـل زمینه ها و علل شکل گیریِ این تحولات و انحطاط ها به حکم عقلْ ضروری است و نوعی آسیب شناسی در این حوزه و باعث شناسایی عوامل انحراف و عبرت گرفتن است.

628 صفحه / وزیری


قیمت : 1,720,000 ریال 2,150,000 ریال