یک قرن حافظه تاریخی روحانیت - دیدگاه های آیت‌الله العظمی صافی گلپایگانیی درباره روحانیت در ایران معاصر

گروه تاریخ اندیشه معاصر

یکی از مهم ترین دغدغه ها و اقدامات آیت الله العظمی صافی گلپایگانی(ره)، بازنمایی و نشر اندیشه و سیره عالمان شیعه به ویژه فقیهانی بود که فعالیت های گسترده اجتماعی و سیاسی داشته و به مبارزه با انحرافات فکری و عملیِ جامعة اسلامی برخاسته اند. آیت الله صافی در همین راستا، به جریان های مخالف روحانیت از جمله جریان استعمار و جریان روشنفکری غرب گرا رویکردی انتقادی داشت. از همین زاویه، با توجه به هجمه ای که در منابع تاریخی معاصر به روحانیت و عالمان شیعه صورت گرفته است، وی بر بازنگری و بازنگاری تاریخ ایران معاصر به صورت عام، و تاریخ روحانیت به صورت خاص تأکید ورزیده است.
در مجموعه پیش روی، چند نوشتار و گفتار از آن مرجع دغدغه مند، در زمینة تاریخ روحانیت و عالمان شیعه در دوره معاصر گرد آمده است.

108 صفحه / رقعی / رنگی


قیمت : 640,000 ریال 800,000 ریال