الگوی تحقق عدالت اجتماعی در اسلام و مسحیت

محمد رضا اسدی

محرومان و مظلومان در جوامع دینی برای از بین بردن بی عدالتی ها و استیفای حقوق دست نایافته یا ازدست رفتۀ خود، نیازمند آشنایی با الگوی پذیرفتة ادیان برای استقرار عدالت اجتماعی اند. در این میان، اسلام و مسیحیت به عنوان دو دین زنده و دارای پیروان فراوان در جهان امروز، شایستة بررسی مضاعف اند که در عمل نیز جنبش هایی با شعار الگوگیری از آنهـا درصـدد تحقق عدالـت اجتمـاعی برآمده اند. کتاب پیـش رو در پی استکشاف الگوی اسلامی و مسیحی تحقق عدالت اجتماعی با مطالعة موردی گفتمان انقلاب اسلامی ایران و الهیات رهایی بخش امریکای لاتین است و می کوشد تا الگوی دینی جامعی برای تحقق عدالت اجتماعی ارائه کند.

وزیری / 424 صفحه


قیمت : 1,440,000 ریال 1,800,000 ریال