حقوق بشر در پرتو حکومت اسلامی

قاسم شبان نیا

مولف : قاسم شبان نیا

ازجمله مباحث چالش برانگیز در حوزة مطالعات حقوق بشر، نوع حکومت مطلوبی است که می تواند آن حقوق را تحقق بخشد.
در ایـن کتـاب نـشان داده شـده است حکومت اسلامی، به دلیل برخورداری از ظرفیت های لازم برای تأمین ضمانت های اجرای حقـوق بـشر، مناسب تـرین مدل حکومتـی برای تـحقق حقوق واقـعی و اصیل بشر است.

این کتاب در چهار فصل تدوین شده است که در فصل نخست هفت محور اساسی مانند حقوق بشر، دموکراسی، حکومت اسلامی، مشروعیت و... تعریف شده و گفتارهای خاصی در فصل اول مورد تبیین کلی قرار می گیرد.
فصل دوم کتاب، حقوق بشر در پرتو مشروعیت حکومت اسلامی است که در دو مبنای مشروعیت حکومت در اسلام و آثار و پیامدهای مشروعیت الهی حکومت در تحقق حقوق بشر مطرح می شود.
فصل سوم کتاب حقوق بشر در پرتو اهداف حکومت اسلامی بوده که این فصل گفتارهای مختلفی مانند حقوق بشر در پرتو هدف عالی حکومت اسلامی و حقوق بشر در پرتو اهداف مقدم و موخر حکومت اسلامی در آن تبیین می شود.
فصل چهارم این اثر حقوق بشر در پرتو ساختار و کارگزار حکومت اسلامی است که ساختار توحید محور، ولایت محور و مردم سالار حکومت اسلامی را تبیین می کند.

384 صفحه / وزیری


قیمت : 560,000 ریال 700,000 ریال