ولایت مداری در الگوی پیشرفت اسلامی

مهدی طاهری

الگوی اسلامی ایرانی - پیشرفت

زیر نظر حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمدجواد نوروزی

پیشرفت سیاسی در جامعه ولایی از یک سو بر خالقیّت، مالکیّت، ولایت و ربوبیت الاهی و لزوم اذن یا اجازه او برای تصرّف در عالم مبتنی بوده و از دیگرسو، گسترش این حاکمیت ولایی و در نتیجه پیشرفت سیاسی در عالم هستی، به واسطه پذیرش و تبعیّت خردمندانه مردم از ولایت طولی ولیِّ الاهی که در نبیّ، امام و ولی فقیه در عصر غیبت نمایان می گردد، تحقّق خواهد یافت.

224 صفحه / وزیری


قیمت : 85,500 ریال 90,000 ریال