ارزیابی عملکرد کارکنان با رویکرد اسلامی

علی عسکری وزیری

دین مبین اسلام بر ارزیابی عملکرد در ابعاد متنوع زندگی فردی و اجتماعی تأکید فراوان دارد و برای ارزیابی عملکرد افراد نیز معیارهایی ارائه کرده است. بر این اساس، با تأمل دقیق در آموزه های اسلامی، می توان دیدگاه اسلام را در مورد ارزیابی عملکرد کارکنان استخراج کرد و به عنوان راهکاری علمی و عملی پیش روی سازمان ها و نظام اداری کشور قرار داد.

304 صفحه / رقعی


قیمت : 1,360,000 ریال 1,700,000 ریال