قواعد فقهی پالایش فضای مجازی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

سیدعلیرضا طباطبایی

فضای مجازی، امتدادی از فضای فیزیکی در بستر دیجیتال است. شبکه ای که اندیشه ها، باورها و رفتارها را در پیکر «بیت» ردوبدل می کند. این پژوهش، با توجه به سرشت مکتبی و اسلامی نظام جمهوری اسلامی ایران، بر پایۀ شالوده های فقهی صیانت از دین، اخلاق، آزادی های فردی و حقوق عمومی، به قواعد فقهی ناظر بر وظایف حکومت اسلامی در فضای مجازی می پردازد.

432 صفحه / رقعی


قیمت : 2,040,000 ریال 2,550,000 ریال