راز فراز و فرود امت ها

علامه مصباح یزدی

تحلیلی اخلاقی از سرگذشت بنی اسرائیل در قرآن

تاریخ آینه آینده است و منبع معرفت و همواره در حال تکرار. با سیر در گذشته بشر می توان سبک و سیاق زندگی خوبان و بدان را شناخت و جریان سنت های الهی را در تدبیر جوامع نظاره کرد. قرآن کریم به هدف رشد و تعالی مخاطبان، در سیر تبیین نکات برجسته و عبرت آموز زندگی اقوام پیشین، بر عبرت آموزی از داستان های بنی اسرائیل تأکید فراوانی دارد.

392 صفحه


قیمت : 3,080,000 ریال 3,850,000 ریال