فلسفه یونان و خداشناسی ادیان ابراهیمی

سیدمحمدحسن صالح

بی تردید مواجهه ادیان ابراهیمی با فلسفه یونان چالش های زیادی را فراروی موحدان عالم نهاد. این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش است که میراث فلسفی یونان چه تأثیراتی در خداشناسی یهودیت، مسیحیت و اسلام گذاشته است. پاسخ به این پرسش گام مهمی در شناخت درونمایه ‎های عقلانی ادیان ابراهیمی و میزان اصالت آموزه های آنها به شمار می آید.

رقعی / 448 صفحه


قیمت : 2,360,000 ریال 2,950,000 ریال