شاخص های استقلال در الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت

محمداسماعیل عمار

الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت

زیر نظر حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمدجواد نوروزی

جامعه اسلامی علاوه بر تفاوت اقلیمی و جغرافیایی که با جهان غرب دارد، مبانی معرفتی، فلسفی و اخلاقی خاصی دارد که پایه و اساس پیشرفت و تکامل را شکل داده و تعیین کننده نوع آن هستند. تعالی و پیشرفت جامعه در گرو مستقل بودن آن است و استقلال یکی از الزامات پیشرفت و توسعه سیاسی محسوب می شود. و این امر مستلزم تبیین و ارائه راه کارها و شاخص های پیشرفت براساس مبانی، اصول و فرهنگ جامعه اسلامی است.

271 صفحه / وزیری


قیمت : 104,500 ریال 110,000 ریال