اقتصاد سیاسی امنیت جهانی - حکمرانی جهانی در سده بیست و یکم

هیکی پاتوماکی مترجم: روح الله طالبی آرانی

کتاب پیش رو، نوشته هیکی پاتوماکی اثری ارزشمند در حوزه اقتصاد سیاسی بین الملل است که به بررسی مقوله امنیت جهانی، جنگ و صلح می پردازد. یکی از برجستگی های این اثر نگاه انتقادی به رویکردهای لیبرالی و نئولیبرالی حاکم بر فضای مطالعات اقتصادی است. نویسنده کوشیده است ریشه های اقتصادی ترتیبات نهادی در نظام سیاسی کنونی از جمله شکل گیری نهادهایی همچون صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و همچنین ترتیباتی همچون تبدیل دلار به عنوان ارز جهان روا را تجزیه و تحلیل کند.

636 صفحه / رقعی


قیمت : 3,760,000 ریال 4,700,000 ریال