انقلاب اسلامی و عالم معنا - نقش عوامل معنوی در پیروزی و تداوم انقلاب اسلامی

منوچهر محمدی

این انقلاب عظیم همه معیارها و ابزارهای مادی را پشت سر گذاشته است که اصولاً در قالب عالم ماده نمی گنجد و علل آن را در عواملی وسیع تر و گسترده تر همچون عالم معنا می باید جست وجو کرد.

کتاب انقلاب اسلامی و عالم معنا با توجه به آیات و احادیث به نقش عالم معنا و عوامل معنوی در شکل گیری ارکان انقلاب، پیروزی و تداوم انقلاب اسلامی و خنثی کردن توطئه های دشمنان انقلاب می پردازد و درنهایت به آینده پژوهی انقلاب اسلامی براساس نظام عالم معنا پرداخته شده است.

176 صفحه / رقعی


قیمت : 920,000 ریال 1,150,000 ریال