درآمدی بر فلسفه اقتصاد اسلامی - بررسی هویت دانش اقتصاد اسلامی

محمدجواد توکلی

بررسی هویت دانش اقتصاد اسلامی بخش مهمی از فلسفه اقتصـاد اسلامی را شکل می دهد. کتاب حاضـر بـا پـرداختن بـه این موضـوع مهم، به بررسی چیسـتی، قلمـرو، شـرایط شکل گیری، منابع شناخت و اعتبارسنجی نظریه های اقتصاد اسلامی می پردازد. مباحث کتاب نه تنها شبهات مطرح شده در زمینه دانش اقتصاد اسلامی را پاسخ می دهد، بلکه زمینه ساز ارتقای فرآیند نظریه پردازی در اقتصاد اسلامی است.

394 صفحه / رقعی


قیمت : 2,360,000 ریال 2,950,000 ریال