تبیین ناکارآمدی علم سیاست غربی در تحلیل نهضت امام خمینی : با بررسی مصداقی تحلیل نیکی آر. کدی

ره

نویسنده در این پژوهش می خواهد نشان دهد که مبانی، مفاهیم ، پیش فرض ها و نظام صدق حاکم بر علم سیاست غربی در تحلیل نهضت امام خمینی از شرط لازم برای فهم این حرکت برخوردار نیست و بر این اساس، اینگونه تحلیل ها نمی توانند کارآمدی لازم را داشته باشند.
همچنین در این کتاب تلاش شده تا موارد عینی این ناکارآمدی بصورت مصداقی در تحلیل نیکی آر. کدی از نهضت امام خمینی نشان داده شود.

کتاب از چهار فصل به شرح زیر تشکیل شده است:

فصل اول:کلیات و مفاهیم
فرضیه تحقیق
روش تحقیق
پیش فرض ها

فصل دوم:مقایسه مبانی،پیش فرض ها،مفاهیم و نظام صدق حاکم بر علم سیاست غربی با نهضت امام خمینی

فصل سوم:تبیین وجوه ناکارآمدی علم سیاست غربی

فصل چهارم:وجوه ناکارآمدی علم سیاست غربی در تحلیل نیکی آر.کدی از نهضت امام خمینی(ره)

270 صفحه / رقعی


قیمت : 400,000 ریال 500,000 ریال