مبانی نظام مالی با نگرش اسلامی

جعفر انصاری

این کتاب به بررسی اجمالی از نظام مالی اسلامی و مبانی آن پرداخته است. در فصل اول و دوم اهمیت، اهداف و اجزای نظام مالی و انواع نظامهای مالی بررسی شده سپس در فصل سوم ابزارهای مالی توصیف شده و از نقش ابزارهای مالی، اوراق قرضه، سهام، مشارکت، انواع گواهی و ابزار مشتقه و تبدیل ابزار مالی به اوراق بهادار سخن رفته و در دو فصل بعدی از نهادهای مالی بانکی، بانکداری بدون بهره و فرایند عرضه پول و سیاستهای پولی بحث شده است. فصل ششم به بررسی نهادهای مالی قراردادی و فصل هفتم به بازار بورس اوراق بهادار اختصاص یافته است.

224 صفحه / رقعی


قیمت : 400,000 ریال 500,000 ریال