فضیلت محوری

مهدی شکری

توجیه باور دینی از نگاه معرفت شناسی فضیلت محور با تأکید بر دیدگاه لیندا زگزبسکی

رویکرد فضیلت محور زگزبسکی در قلمرو معرفت شناسی دینی، ملهم از سنت کاتولیکی و ناقد معرفت شناسی اصلاح شده کالونی محسوب می شود. نقش فضایل در این نگاه، مشابهت هایی را با آنچه در تراث اسلامی است، به نظر می رساند؛ اما از وجوه تفاوت نباید غفلت ورزید. این مطالعه زمینه ای مناسب برای واکاوی برون و درون دینی فراهم می سازد.

464 صفحه / وزیری


قیمت : 2,800,000 ریال 3,500,000 ریال