قرآن و حیات اجتماعی شیعیان امامی

علی امین رستمی

تشیع امامی از پیدایش تا به امروز، پیوسته از معارف وحیانی قرآن بهره مند بوده است. پژوهش حاضر به جایگاه و نقـش قـرآن در حیـات اجتمـاعی شـیعیان امامی پرداخـته است. در این اثر، نخست دربـاره آداب و رسوم و سنت های قرآنی در جوامع شیعی بحث شده و در ادامه به امتیازات اجتماعی قرآن و ملاک های آن در نگاه و عمل شیعیان امامی پرداخته شده است.

213 صفحه / وزیری


قیمت : 1,280,000 ریال 1,600,000 ریال