اندیشه و روش اصلاح جامعه از دیدگاه امام علی

ع

ازآنجا که امیر مؤمنان، علی(ع) پس از خلفای سه گانه، حکومت را در دست گرفتند، لازم بود در مقام حاکم، اصلاحاتی انجام دهند که بتواند ناکارآمدی های حکومت را برطرف نماید و این کار به ضرورت، مقدم بر اصلاح فرد بود؛ چرا که او پیش از هرچیزی حاکم بود و باید به جریان درست امور می پرداخت. امام به طورمستقیم به ایجاد تغییر در ساختار مانند زمامداران، هنجارهای گزینش و رفتار آنان پرداخت. با توجه به داده ها، تغییر در ساختار در نظام سیاسی و اقتصادی بسیار چشمگیر بود. البته این سخن به معنای آن نیست که در این دو نظام، تغییر در فرد، مورد نظر نبوده است، بلکه حضرت همواره زمامداران خود را بـه تـغییر اخلاق و رفتـارشان سفارش می کرد و آنـان را بـه آخرت گرایی، خدمت به مردم و دوری از تجملات دنیا، توجه به خدا و معنویت فرامی خواند، ولی تا قوانین، چارچوب ها و قالب های رفتاری دگرگون نشود، تغییر در فرد چندان مؤثر نخواهد بود. در این کتاب هدف اصلی نویسنده ارائة اندیشه و روش های اصلاح جامعه از دیدگاه امام علی(ع) است.

352 صفحه / وزیری


قیمت : 800,000 ریال 1,000,000 ریال