نقد و بررسی نظریه عرفی شدن در ایران

صادق گلستانی

در این کتاب مباحثی در زمینه اسلام و دنیا گرایی و مسیحیت و دنیاگرایی مطرح می شود.
مفاهیم و نظریه های عرفی شدن، نظریه های عرفی شدن، نقد نظریه عرفی شدن در قالب نقد مبانی و نقد نظریه تجدد و عرفی شدن از جمله موضوعات مطرح شده در این کتاب است.
این کتاب پژوهشی در قلمروی جامعه شناسی دین بوده که با تلاش نویسنده نوشته شده است.
هدف اصلی نویسنده نقد و بررسی نظریاتی است که درصدد هستند تجربه تاریخی عرفی شدن دین مسیحیت را به اسلام تعمیم دهند.
این نوشتار به یکی از جدی ترین موضوعات در حوزه جامعه شناسی دین می پردازد، نظریه سکولاریزاسیون که درباره جایگاه فرانهادی دین بوده، از جمله این موارد محسوب می شود.
اگرچه این نظریه پیشینه طولانی در حوزه جامعه شناسی دین دارد، معطوف به دین مسیحیت و نقش اجتماعی آیین کلیسایی است، برخی از جامعه شناسان غرب و به دنبال آن برخی نویسندگان جهان اسلام در پی تعمیم آن به ادیان دیگر و حتی اسلام برآمده اند و حتی کوشیده اند از درون متون دینی مویدی برای آن پیدا کنند.

192 صفحه / وزیری


قیمت : 520,000 ریال 650,000 ریال