نقد و بررسی اندیشه وهابیت در مسئله توحید و لوازم آن

خادم حسین حبیبی

چه تلخ واقعیتی است مظلومیت حقیقت، و چه شیرین حقیقتی است این واقعیت که در مصاف همیشگی حق وباطل حق سربلند و سرافراز است و باطل از بین رفتنی و نگونسار؛ نویسنده در این کتاب اندیشه وهابیت در مسئله توحید و لوازم آن را مورد بررسی و نقد قرار می دهد.

این کتاب شامل دومقدمه، هفت فصل و منابع می باشد.
مقدمه اول توسط معاونت پژوهش و مقدمه دوم توسط نویسنده نگاریده شده است؛
و همچنین فصل اول در مورد تاریخچه وهابیت است.
فصل دوم درباره توحید و شرک در عبادت را بررسی می کند.
فصل سوم توحید وتوسل است.
فصل چهارم توحید و شفاعت است.
فصل پنجم توحید و زیارت اموات.
فصل ششم توحید و تبرک جستن.
و فصل هفتم توحید، سوگند، قربانی و ساختن بارگاه را مورد نقد و بررسی قرار می دهد
و در پایان منابع را بیان می کند.

نویسنده در پایان بیان می دارد در تاریخ گذشتهء مسلمین گروهی پیدا شدند که راه ضلالت در پیش گرفته فرقه هایی را بوجود آوردند وبه ترغیب دشمنان اسلام، دراصول عقاید تحریفاتی انجام داده تا بتوانند چهره اسلام را خدشه دار کنند و یکی از این اندیشه های انحرافی،اندیشه های ابن تیمیه در قرن هشتم است؛ در قرن دوازدهم هجری بار دیگر با تحریک دشمنان اسلام اندیشه های ابن تیمیه توسط محمدبن عبدالوهاب زنده شد واز جمله برداشت های انحرافی او در مسئله توحید بود که نه با قرآن و نه با متون احادیث و نه با دیدگاه مذاهب اسلامی سازگاری دارد وپس از نقد و بررسی اندیشه وهابیت در مسئله توحید و لوازم آن درصدد بیان برداشت های انحرافی فرقه ضاله وهابیت در مسئله توحید، وپاسخ به آنهاست.

272 صفحه / وزیری


قیمت : 640,000 ریال 800,000 ریال