مواجهه آیات و روایات با جنبه های منفی فرهنگ پذیری

علی اسدی

هدف این پژوهش اثبات این مطلب می باشد که اسلام در آیات و روایات، پذیرش نکته های مفید فرهنگ های دیگر را صحیح می انگارد و در مقابل، اجازه فرهنگ پذیری منفی را نمی دهد. در فصل اول که حاوی تبیین و توضیح مبادی فرهنگ است، پس از مفهوم شناسی واژه فرهنگ و تعاریف مختلف آن، مولفه ها و ویژگی های آن مورد بررسی قرار گرفته و رابطه میان دین و فرهنگ تبیین شده است. نویسنده، فصل دوم را به اسلام و فرهنگ پذیری اختصاص داده و به تبیین سازوکارهای حضور اسلام در جامعه، مبانی و راهبردهای فرهنگی آن پرداخته و در نهایت، راهکارهای اجتماعی و فرهنگی تحریم فرهنگ پذیری منفی از بیگانگان را جهت کاربردی شدن آن مطرح نموده است.

304 صفحه / وزیری


300,000 ریال