آشنایی با کتابخانه و مقدمات اصول کتابداری

عبدالرضا ضرابی

کتابداری نوین در ایران قدمت تاریخی چندانی ندارد. شاید بتوان گفت نخستین دوره های آموزشی رسمی در این رشته به صورت دوره های کوتاه مدت به سال 1320 ه.ش باز می گردد. از آن زمان تا کنون کتاب های پرشماری اعم از تألیف یا ترجمه در این رشته چاپ و منتشر نشده است. از کتاب های منتشرشده نیز شمار اندکی درسی اند.
دانشجویان این رشته بیشتر به تقریرهای استادان در کلاس درس و منابعی که معرفی می شوند متکی اند، و به ویژه کتاب درسی ای که خودآموز باشد نیز اندک است.

کتاب حاضر، آشنایی با کتابخانه و مقدمات اصول کتابداری، که به سفارش مدیریت تدوین متون معاونت پژوهش مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی تألیف شده، حاصل مظالعه و بررسی برخی از منابعی است که در زمینه کتابداری تألیف یا ترجمه شده و مؤلف به آنها دسترسی داشته است. تجربیات عملی مؤلف نیز که بیش از 5 سال مسئولیت کتابخانه مؤسسه را به عهده داشته ، در این امر مفید بوده است.

کتاب در هشت فصل و سی و چهار گفتار و سه پیوست تدوین یافته است.
در پایان نیز پیش از پیوست ها (ضمائم)، منابعی برای مطالعه بیشتر فراگیران در زمینه کتابداری معرفی شده است.
به دلیل آنکه این اثر کتابی است خودآموز و برای غیر کتابداران، سعی شده است حتی الامکان مطالب به شیوه ای ساده و با استفاده از مثال های گوناگون ارائه شود؛
و چون هدف ، آشنایی دانش پژوهان غیرحضوری با کتابخانه و اصول اولی کتابداری بوده است، از تفصیل و تحلیل مباحث خودداری شده است.

عناوین فصل های هشت گانه کتاب به تفصیل زیر است:
فصل اول: کتاب و کتابخانه
فصل دوم: انواع کتابخانه (نقش، اهداف و وظایف آنها)
فصل سوم: فهرست نویسی
فصل چهارم: نظام های طبقه بندی
فصل پنجم: برگه آرایی
فصل ششم: منابع مرجع دست اول (ردیف اول)
فصل هفتم: منابع مرجع دست دوم (ردیف دوم)
فصل هشتم: تحقیق و روش های آن

232 صفحه / وزیری


قیمت : 640,000 ریال 800,000 ریال