نقش اسلام در دگرگونی اجتماعی با تاکید بر افغانستان معاصر

محمدجواد برهانی

کتاب حاضر که جهت استفاده دانشجویان و پژوهشگران رشته های جامعه شناسی و علوم سیاسی تدوین شده است، نخست کلیاتی در مورد دگرگونی های اجتماعی و دیدگاه دین اسلام و جامعه شناسی نوین در این زمینه ارایه شده سپس ویژگی های دین اسلام و تأثیرات گسترده آن بر تحولات اجتماعی بشر به ویژه کشور بحران زده افغانستان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نگارنده به عوامل دگرگونی اجتماعی دیگری مانند جهاد، علم و تکنولوژی، ایده ها، ارزش ها، انگیزه ها، ایدئولوژی، عمل به مناسک دینی، فعالیت های اقتصادی و... نیز اشاره کرده و نقش کارگزاران در تغییرات و تحولات اجتماعی را برجسته نموده است. از نظر وی نخبگان علمی، سیاسی و مذهبی و الگوسازی آنان در دگرگونی های اجتماعی نقشی اساسی دارد و نوع تصمیم گیری، رهبری، تربیت نخبگان، مبارزه با خرافات و جهل مردم، نقش حاکمان سیاسی و اثرگذاری ارزش ها و فرهنگ بر کنش اجتماعی را مورد بحث قرار داده و موانع دگرگونی اجتماعی مانند موانع داخلی، موانع اجتماعی، موانع فرهنگی، موانع اعتقادی و موانع خارجی و به ویژه نقش استعمارگران سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را در عدم ایجاد تغییرات گسترده در جوامع بشری را مورد شرح و بررسی قرار داده است. در بخش دیگری از کتاب دگرگونی اجتماعی در کشور افغانستان در سده اخیر و نقش اسلام در این دگرگونی ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

560 صفحه / وزیری


قیمت : 880,000 ریال 1,100,000 ریال