زندگی سیاسی - اجتماعی قیس بن سعد

صفورا سالاریه

این کتاب به بررسی شخصیت و ادوار زندگی «قیس بن سعد» یکی از اصحاب پیامبر اسلام (ص) و امام علی (ع) و امام حسن مجتبی (ع) می پردازد. در این اثر ابتدا به بحث درباره حوادث زندگانی قیس بن سعد در دوران حیات پیامبر اکرم و شرکت گسترده وی در غزوات متعدد پیامبر پرداخته شده و روحیه ایثار و فداکاری وی توصیف شده است. آنگاه به دوران زندگانی قیس بن سعد در عصر خلفای سهگانه اشاره شده و شرکت وی در برخی از فتوحات در این عصر تشریح شده است. در ادامه نگارنده به شرح احوال و حوادث زندگانی قیس بن سعد در دوران امامت امام علی (ع) و شرکت وی در جنگهای صفین، نهروان و جمل اشاره کرده و روحیه ولایی ایشان در دفاع رفتاری و گفتاری از ولایت اهلبیت را به تصویر کشیده است. در بخش پایانی کتاب نگارنده دوران زندگانی قیس بن سعد در عصر امامت امام حسن را مورد مطالعه قرار داده و به صورت اجمالی به معرفی دیوان اشعار وی پرداخته است.

224 صفحه / وزیری


قیمت : 480,000 ریال 600,000 ریال